خدمات

 
راهنمای دریافت سویه        لیست سویه ها            فرم ها         
 

خدمات پژوهشي:‌ 

طراحي و اجراء طرح هاي تحقيقاتي، پژوهشي و صنعتي

فراهم آمدن امکان انواع تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه میکروارگانیسم های بیماریزا.

خدمات آموزشي: 

برگزاري كارگاههاي آموزشي

تامين سويه هاي ميكروبي مورد نياز مراكز آموزشي و پژوهشي

مشاركت در آموزش آكادميك دانشجويان

 خدمات درمانی:

همکاری با آزمایشگاه مرجع سلامت و سازمانهای بهداشتی دیگر جهت کنترل کیفی آزمایشگاهها.

تامین سویه های کنترل آزمایشگاههای طبی