کارگاه های آموزشی

 

کارگاه های آموزشی تشخیص مولکولی و تایپینگ سویه های مایکوباکتریوم و آشنایی با روشهای تشخیص آزمایشگاهی مایکوباکتریومها در تاریخ 9/9/1389 و 12/9/1389 در محل آزمایشگاه های مولکولی و آزمایشگاه های استاندارد Clean Room بخش سل و تحقیقات ریوی برگزار گردید.