دانشگاه ها
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک
پیوندهای http://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شا پور اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  استان لرستان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  استان همدان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی بقیُة الله عج