کارکنان

 

دکتر شاهین بنکدار(رییس بخش و عضو هیئت علمی)

دکتر محمدعلی شکرگزار(عضو هیئت علمی و مدیر گروه تحقیقات و فن آوری های نوین) 

دکتر نوشین حقیقی پور(عضو هیئت علمی)

دکتر مهدی حبیبی انبوهی(عضو هیئت علمی)

دکتر مهدی فرخی (عضو هیئت علمی)

دکتر امیر امان زاده

وحید ملاکاظمی ها

دکتر شهرام آذری

لیلا قاضی زاده

ناهید احمدی

مژگان السادات خیاط مقدم

آرزو سنجری

پرستو یکتای صنعتی (طرح نیروی انسانی)

الهام اسلامی فرکوش (طرح نیروی انسانی)

فاطمه السادات آل ابراهیم(طرح نیروی انسانی)

معصومه نساج(طرح نیروی انسانی)

اسلام عبدی

 جمشید اسمعیل زاده قریب دوستی