کارکنان

 

دکتر شاهین بنکدار(رییس بخش و عضو هیئت علمی)

دکتر محمدعلی شکرگزار(عضو هیئت علمی و مدیر گروه تحقیقات و فن آوری های نوین) 

دکتر نوشین حقیقی پور(عضو هیئت علمی)

دکتر مهدی حبیبی انبوهی(عضو هیئت علمی)

دکتر مهدی فرخی (عضو هیئت علمی)

دکتر امیر امان زاده

وحید ملاکاظمی ها

شهرام آذری

لیلا قاضی زاده

ناهید احمدی

مژگان السادات خیاط مقدم

پرستو یکتای صنعتی (طرح نیروی انسانی)

الهام اسلامی فرکوش (طرح نیروی انسانی)

مهسا تائب (طرح نیروی انسانی)

شیدا داموغ(طرح نیروی انسانی)

اسلام عبدی

 جمشید اسمعیل زاده قریب دوستی