فلوسایتومتری

میز خدمت الکترونیکی  

 1 شرح خدمت انجام (سنجش) آزمونهای بر مبنای تکنیک فلوسایتومتری
 2 درخواست خدمت  درخواست کتبی
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز ارائه درخواست انجام کار با دستگاه توسط متقاضی ،همراه داشتن ابزار مورد نیاز
 5 قوانین و مقررات   --------
 6 استعلام   --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  نیم ساعت
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت به ازای هر خوانش 000/200
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت


 

 11 مراحل گردش کار

1- نوبت دهی
2- پذیرش نمونه
3- فرآیند خوانش
4- پرداهت هزینه
5- ارائه نتایج

 نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت