تعیین پتانسیل زتا ذرات (جهت استفاده در تست های تحقیقاتی مرتبط با علم نانو)

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت تعیین پتانسیل زتا ذرات (جهت استفاده در تست های تحقیقاتی مرتبط با علم نانو)
 2 درخواست خدمت  درخواست کتبی
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز   --------
 5 قوانین و مقررات   --------
 6 استعلام   --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  --------
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت 500000 ریال به ازای هر خوانش
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت


 

 11 مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه
2- انجام خدمت
3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

 نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت