سونیکاسیون

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت سونیکاسیون ( مورد استفاده در تستهای های تحقیقاتی بیولوژیک)
 2 درخواست خدمت  درخواست کتبی
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز   --------
 5 قوانین و مقررات   --------
 6 استعلام   --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  --------
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت
100000 ریال به ازای هر نمونه در 5 دقیقه
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت


 

 11 مراحل گردش کار

1- مراجعه متقاضی خدمت جهت ارائه درخواست و انجام امور اداری مربوطه
2- انجام خدمت
3- ارائه خدمت، پاسخ یا نتیجه

 نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت