تعیین تیتر آنتی بادی ضد هاری

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت  تعیین تیتر آنتی بادی خنثی کننده ویروس هاری به روش RFFIT
(Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test)
 2 درخواست خدمت  درخواست کتبی
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز ارسال فرم آزمایش تشخیص آنتی بادی ضد هاری به روش RFFIT
 5 قوانین و مقررات  درفرمهای مذکور، فردمسئول درخواست کننده آزمایش از مراکز ارسال کننده به همراه اسم وآدرس و فاکس و تلفن برای ارسال پاسخ های اولیه و نهایی مشخص می گردد.
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  ده روز
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  3000000 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت


 

 11 مراحل گردش کار
 1. پذیرش: الف) ثبت نمونه ب)کدگذاری

 2. آزمایش:
  الف) تهیه رقت های متوالی از سرم نمونه همراه با سرم استاندارد
  ب) مواجه سرم با ویروس استاندارد CVS و سلول
  ج) انکوباسیون 24 ساعته در انکوباتور 37 درجه
  الف )فیکساسیون پلیت: ب) مجاورنمودن نمونه با کنژوگه ج) شستشو با بافرPBS د) شستشو پلیت با بافرPBS  ه) خشک کردن پلیت و) مشاهده در زیرمیکروسکوپ
 3. نتیجه گیری: الف) ثبت نتایج ب) ارسال فرم پاسخدهی

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت