آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری

میز خدمت الکترونیکی

 

 1 شرح خدمت آزمایش تعیین پتانسی واکسن هاری به روش NIH ، برای ارزیابی واکسن های ضدهاری وارداتی انسانی و حیوانی(توسط شرکتهای واردکننده واکسن) قبل از ورود به بازار مصرف و نیز ارزیابی واکسنهای دامی ساخت داخل ، صورت می گیرد.
 2 درخواست خدمت  درخواست كتبي
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز ارسال درخواست کتبی انجام آزمایش از شرکتهای واردکننده واکسن و یا سازمانهای تولید کننده واکسن های داخلی.
 5 قوانین و مقررات درفرمهای مذکور، فردمسئول درخواست کننده آزمایش از مراکز ارسال کننده به همراه اسم وآدرس و فاکس و تلفن برای ارسال پاسخ های اولیه و نهایی مشخص می گردد.
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت یک ماه
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت

 51600000 ریال

رایگان (برای واحد تولید واکسنهای ویروسی کرج)

 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  دکتر فیروزه فرح تاژ
شماره تلفن:64112227
 11 مراحل گردش کار

 1- پذیرش نمونه واکسن وارداتی و یا ساخت داخل: الف) ثبت ب)کدگذاری
2- تهیه بذر ویروسی: الف) تزریق سویه ویروسی چالش به 20 راس موش ب) جدانمودن مغزموشهای آلوده قبل از مرگ کامل ج) تهیه سوسپانسیون مغزی ازویروس چالش د) همگن کردن بافت مغزی ه) شفاف سازی سوسپانسیون بافت مغزی
3- تیتراسیون بذرویروس چالش : الف) تهیه 5 رقت سریال از بافت مغزی ب) تزریق داخل مغزی هریک از رقتها به 10 راس موش سفیدآزمایشگاهی ج) پایش موشها به مدت 2هفته ازنظر بروز علائم هاری و مرگ و میر د) محاسبه تیتر ویروس براساس مرگ ومیر موشها درهررقت ویروسی.
4- تهیه رقتهای سریال از واکسن مورد آزمون و واکسن رفرانس با پتانسی مشخص
5- تزریق داخل صفاقی هریک از رقتهای سریال از واکسن مورد آزمون و واکسن رفرانس به 10 راس موش سفید آزمایشگاهی
6- تزریق داخل مغزی ویروس چالش با تیتر مشخص به تمامی موشهای تزریق شده با واکسن مورد آزمون و واکسن رفرانس
7- پایش موشها به مدت 2 هفته
8- شمارش موشهای زنده و مرده در پایان مدت مذکور
9- محاسبه ED50 واکسن مورد آزمون در مقایسه با واکسن رفرانس و تعیین پتانسی نسبی واکسن مورد آزمون

     

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت