انجام آزمون الایزا بر روی نمونه خون مراجعین به انستیتو پاستور ایران

میز خدمت الکترونیکی

 

 1 شرح خدمت انجام آزمون الایزا بر روی نمونه خون مراجعین به انستیتو پاستور ایران
 2 درخواست خدمت  درخواست كتبي
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز  در خواست کتبی
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  3 روز
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  80000 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  
 11 مراحل گردش کار

1- پذیرش نمونه
2- انجام آزمایش
3- جوابدهی

     

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت