آزمایشات تخصصی فیزیک و شیمیایی داروهای نو ترکیب

میز خدمت الکترونیکی

 

 1 شرح خدمت آزمایشات تخصصی فیزیک و شیمیایی داروهای نو ترکیب
 2 درخواست خدمت ارسال درخواست کتبی از سوی مراکز- تکمیل فرم اطلاعات همراه نمونه – ارسال نمونه در شرایط مناسب به همراه فرم مربوطه
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز  در خواست کتبی
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  دکتر خاتمی
شماره تلفن:64112100
 11 مراحل گردش کار

 

     

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت