اجرای کار آزماییهای بالینی

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت اجرای کار آزماییهای بالینی
 2 درخواست خدمت بر اساس درخواست محققین ، مراکز تحقیقاتی ، دانشجویان و همکاران
 3 ارائه خدمت اجرای کار آزماییهای بالینی
 4 مستندات مورد نیاز  درخواست کتبی
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  یک هفته
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت 572880 ریال بلوک و لام
796488 ریال بلوک ولام بررسی میکروسکوپی و ارائه تفسیر
خوانش فلوسیتومتری هرنمونه200000 ریال
بررسی CDمارکرهای سطحی به ازای هر ماکر 323400 ریال
بررسی CDمارکرهای سیتوپلاسمیک به ازای هر ماکر 646800 ریال
 
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  
 11 مراحل گردش کار

1-تکمیل فرم درخواست
2- پرداخت هزینه
3- دریافت نمونه و آماده سازی
4 - تحویل نمونه آماده شده

     

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت

فرم نظر سنجی ارباب رجوع