ماموریت و شرح وظایف

 

ماموریت:


ارائه خدمات ستادی در زمینه امور مرتبط با توسعه نظامهای اداری، ساختار و تشکیلات تفصیلی، آموزش ضمن خدمت کارکنان، ارزیابی عملکرد طبقه بندی مشاغل


شرح وظایف:

  • انجام امور مربوط به کمیته مهندسی مشاغل
  • انجام امور مربوط به کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
  • اجرای فرآیند دوره های آموزشی ضمن خدمت کارمندان و مدیران
  • انجام ارزشیابی سالیانه کارمندان
  • فراهم نمودن فرآیند پیشنهادات
  • انجام امور مربوط به مهندسی سازمان