تماس با کتابخانه مرکزی

 

 خانم دکتر نوشین حقیقی پور

رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مهندسی پزشکی

سمت : رئیس کتابخانه مرکزی و انتشارات

تلفن تماس : 64112446

ایمیل:haghighipour@pasteur.ac.ir

centlib@pasteur.ac.ir

64112446 : تلفن تماس  

 

آقای اسلام امینی

رشته و مقطع تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی

سمت : کارشناس بخش نرم افزار و سخت افزار و مسئول سایت کتابخانه

تلفن تماس : 64112446

ایمیل:amini@pasteur.ac.ir

 

خانم مریم سرمستی

رشته و مقطع تحصیلی : لیسانس کتابداری

سمت :کارشناس بخش خدمات فنی کتاب

تلفن تماس : 64112446

 

خانم لیلا حیدری

رشته و مقطع تحصیلی : دیپلم

سمت : مسئول میز امانت

تلفن تماس : 64112446

 

آدرس پستی :

تهران ، خیابان پاستور، تقاطع خیابان 12 فروردین ،پلاک 69، کدپستی 1316943551