معاونت پژوهشی مرکز

  
بربرنامه های پژوهشی مرکز
 
  • تصویب سریع طرحها (سهولت درپروسه داوری وافزایش گرنت طرحهای مرکز)
  • انعقاد تفاهم نامه میان مرکزومراکزتحقیقات ودانشگاههای علوم پزشکی کشوری
  • اعطای امتیازبیشتربه طرحهای بین بخشی که زیرمجموعه مرکزهستند
·      دریافت طرح ازسایر مراکز علمی
·      اعطای امتیاز به گرنتهای تخصیصی