بخش تحقیقات بالینی ومیکروسکوپ الکترونی

 

 

 

پایه گذاری این گروه در سال 1355با تأسيس بخش پاتولوژی آغاز گردید و سپس سایر بخشها به آن اضافه شدند.
 
مأموریت (راستای کاری بخش):مطالعات عمده اين بخش بر روی جنبه های اپيدميولوژيک و ژنتيک بيماري های عفونی و کانسرها در ايران استوار می باشد و همچنين در زمينه های آموزشی و خدماتی و همکاری با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور نيز فعاليت می نمايد.
 
حوزه های فعالیت:
آزمایشگاه تحقيقات و کارآزمایی بالينی
- اجرای کار آزماییهای بالینی
- بررسی کارایی واکسن های موجود در کشور
- مطالعات بالینی و اپيدميولوژیک (سرواپیدمیولوژی و اپیدمیولوژی مولکولی) عفونتهای رايج، مشکلات بهداشتی اخير، عفونتهای باز پديد و نو پديد
- انجام آزمایشهای سرولوژیک و فلوسیتومتری جهت پروژه های پژوهشی داخل و خارج از انستیتو
- همکاری با سایر بخش های انستیتو در قالب طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی
- کارگاه ها و دوره های بازاموزی فلوسیتومتری، برخورد با عفونتهای باز پديد و نو پديد،...
 
آزمایشگاه ميکروسکوپ الکترونی
- تهیه بافرهای استاندارد فیکساسیون برای انواع نمونه های بیولوژیک و غیر بیولوژیک به منظور بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی
- آبگیری، تهیه استاب و کوتینگ با فلزات سنگین به منظور بررسی با میکروسکوپ SEM
- آبگیری و تهیه بلوک با مواد پلیمری به منظور تهیه گرید های میکروسکوپ TEM
- کوتینگ گرید های تهیه شده بوسیله فلزات سنگین محلول مانند استات سرب و ...
- تهیه عکسهای دیجیتال متعدد از نمونه ها برای بررسیهای بیشتر
- تدریس میکروسکوپ الکترونی تئوری و عملی به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
- کارگاه ها و دوره های بازاموزی میکروسکوپ الکترونی
آزمایشگاه پاتولوژی
- پروسس کلیه نمونه ها جهت پروژه های پژوهشی داخل و خارج انستیتو
- تهیه اسلایدهای پاتولوژی از نمونه ها
- رنگ آمیزی های ایمونوهیستوشیمی (IHC)
-رنگ آمیزی اسلایدها با رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و سایر رنگ آمیزیها جهت بررسی نمونه ها
- آزمایش بافتی و تشخیص نمونه های ارسالی
 -همکاری با سایر بخش های انستیتو در قالب طرحهای پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی
- تدریس آسیب شناسی تئوری و عملی به دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
- کارگاه ها و دوره های بازاموزی جهت رنگ امیزی ها
 
رئیس بخش: دکتر نغمه حدیدی: متخصص فارماسوتیکس-داروسازی صنعتی