بخش کودکان

 

                                                                                                                                                                                                 بازگشت 
 
 
در اين بخش ، واكسيناسيون كودكان طبق برنامه ایمن سازی کشوری انجام میشود:
واکسن BCG روزهای یکشنبه و سه شنبه قبل از ساعت 12 تزریق میگردد.
واکسن MMR روزهای شنبه تا چهارشنبه قبل از ساعت 12 تزریق میگردد.
 

 

 

 

 

 نوع واکسن سن
ب ث ژ، هپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی بدو تولد
 پنج گانه  -فلج اطفال خوراکی
دو ماهگی
 پنج گانه  -فلج اطفال خوراکی چهار ماهگی
 پنج گانه  -فلج اطفال خوراکی شش ماهگی
 MMR یکسالگی
 سه گانه - فلج اطفال خوراکی -MMR
هیجده ماهگی

 

 سه گانه -فلج اطفال خوراکی شش سالگی