آزمایشگاه سیتوژنتیک

 

کارشناس : وحیده فراهت

 

این آزمایشگاه در سال 1375 در بخش بانک سلولی ایران تأسیس شد. در این آزمایشگاه  کاریوتایپ روی همه سل لاین های موجود در بانک سلولی انجام می شود. نتایج بدست آمده جهت  تعیین ناهنجاری های کروموزومی ، بررسی تغییرات کروموزومی در پاساژهای مختلف و حصول اطمینان از عدم اختلاط رده سلولی مورد نظر با دیگر رده های سلولی و در نهایت ثبت مشخصات کروموزومی د رشناسنامه سلولی کاربرد دارد.