فعاليتهاي يژوهشي و آموزشي پژوهشکده شمال کشور

 فعاليتهاي پژوهشي

• اجراي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي
• همکاري با طرحهاي مصوب انستيتوپاستور تهران و مراکز پژوهشي دانشگاهاي علوم پزشکي استانهاي شمالي کشور.

• انجام پايان نامه هاي دانشجوئي در مقاطع مختلف

فعاليتهاي آموزشي

• آموزش و تعليم کادرهاي بهداشتي و دامپزشکي در جهت اصول و مباني درمان ضد هاري
• ارائه دوره هاي آموزشي هاري به کادرهاي بهداشتي و دامپزشکي در زمينه هاي اپيدميولوژي، تکنيک هاي تشخيص، سرولوژي، درمان پس از آلودگي هاري و کشت سلولي.
• ارائة رهنمودهاي مورد نياز به مقامات بهداشتي و دامپزشکي.
• توسعه همكاريهاي آموزشي با دانشگاههاي علوم پزشكي استانهاي تحت پوشش .
• بر گزاري دوره هاي كارآموزي و كارورزي جهت دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي استانهاي تحت پوشش