معاون تولید
        

نام:دكتر دلآرام  

نام خانوادگی:درود

سمت: معاون تولید و رئیس مجتمع تولیدی-تحقیقاتی انستيتو پاستور ايران - کرج

تلفن: 02636102313

فکس:02636102900

پست الكترونيك :    d_doroud@pasteur.ac.ir

ادامه مطلب