آزمایشگاههای آربوویروس ( آزمایشگاه مرجع کشوری)

 

این بخش مرجعیت کشوری در چهارچوب نظام مراقبت برای تشخیص و تحقیقات بر روی طیف وسیعی از بیماری‌های آربوویروسی و تب‌های هموراژیک ویروسی را دارا است.
در این راستا با تدوین و اجرای طرح‌های مختلف پژوهشی و طرح‌های بین‌المللی فعالیت می‌نماید.
سرپرست بخش: آقای دکتر مصطفی صالحی وزیری