دستور العمل مدیریت آموزش کارکنان
 • دستورالعمل مدیریت آموزش کارکنان در سیستم مدیریت کیفیت
 • P)
 •           
 • فرم ارزشیابی کارکنان،نیاز سنجی آموزشی وبررسی اثر بخشی آموزش داده شده
 • P)
 • W)
 • فرم آموزش کارکنان آزمایشگاه
 • P)
 • W)
 • فرم برنامه آموزشی
 • P)
 • W)
 • فرم فهرست منابع آموزشی سیستم
 • P)
 • W)
 • فرم گواهی آموزش ایمنی
 • P)
 • W)
 • فرم سوابق ارزیابی صلاحیت کارکنان بدو خدمت
 • P)
 • W)
 • مشخصات وسوابق آموزشی کارکنان
 • P)
 • W)