شورای ایمنی زیستی

 

 آیین نامه شورای ایمنی زیستی

روش اجرایی ایمنی زیستی

آیین نامه سردخانه مرکزی

شرح وظایف نمایندگان و اعضای شورا

دستورالعمل دفع پسماندهای آزمایشگاهی

فرم دفع پسماندهای آزمایشگاهی

فلوچارت برگزاری دوره های آموزشی برای افراد جدید الورود

فرم تعهد نامه

فرم گواهی آموزش کارکنان خدماتی

فرم گواهی شرکت در کارگاه ایمنی زیستی

فرم گواهی قبولی در امتحان

فرم ثبت و پیگیری حوادث مخاطره آمیز

فرم گزارش حادثه، وقایع و بیماری های شغلی

فرم ثبت دفع پسماندها

فرم ثبت انبارش مواد سردخانه مرکزی

فرم ثبت کنترل فنی روزانه سردخانه مرکزی

فرم ثبت منحنی تغییرات دمای مثبت چهاردرجه سردخانه مرکزی

فرم ثبت منحنی تغییرات دمای منفی بیست درجه سردخانه مرکزی

فرم ثبت منحنی تغییرات دمای منفی سی درجه سردخانه مرکزی

اعضاء

کتاب (در دست ویرایش می باشد)