بخش سل و تحقیقات ریوی
  1. بررسی میکروسکوپی نمونه ها (لام)
  2. کشت نمونه 
  3. تست های افتراقی
  4. انجام آزمایشات حساسیت دارویی
  5. PCR و ملکولی