بخش ویروس شناسی
  1. الایزا عفونت های ویروسی 
  2. فلوسایتومتری
  3.  فلوری متری با synergy 4
  4.  Real time PCR
  5.  پیکودراپ(غلظت سنجی)
  6.  میکروسکوپ فلورسانس
  7.  اثز سنجی مواد ضد عفونی کننده