بخش هپاتيت و ايدز

1.تست هاي سرولو‍ژي:

(HIV Ag/Ab (ELISA

(HBS Ag (ELISA

  (HCV Ab (ELISA

  (HBS Ab (ELISA

  (HBe Ag/Ab (ELISA

  (HBc Ab (ELISA

ارزیابی مواد سنتتیک وطبیعی ضد ویروس HIV

ارزیابی مواد سنتتیک وطبیعی ضد ویروس HCV

ارزیابی مواد سنتتیک و طبیعی ضد ویروس HBV

2.تشخیص و صدور گواهی سلامت برای تست های HIV Ag/Ab,HBS Ag,HCV Abبرای مسافرین عازم به خارج از کشور