بخش قارچ شناسي
  •  نمونه برداري از بيماران در خصوص عفونت هاي سطحي جلدي و زير جلدي
  • تشخيص عفونت هاي قارچي سطحي جلدي
  • تشخيص عفونت هاي قارچي زير جلدي
  • تشخيص عفونت هاي قارچي سيستميك
  • تشخيص هيستوپاتولوژيك عفونت هاي قارچي
  • عفونت هاي قارچي(PCR) تشخيص مولكولي 
  • شناسايي قارچ هاي پاتوژن در سطح جنس و گونه
  •  تست حساسيت دارويي به روش Disk diffusion 
  •  تست حساسيت دارويي به روش ميكروبراث ديلوشن(Microbroth dilution:CLSI) 
  • جوابدهي نتايج آزمايش به بيماران به صورت آنلاين از طريق سايت بخش قارچ شناسي