بخش بيوشيمي

 •  تعيين ميزان بيوپترين و نئوپترين در ادرار با استفاده از روش اكسيداسيون و آناليز با HPLC
 • تعيين ميزان فنيل آلانين درنمونه DBSبا استفاده از روشHPLC 
 • تعيين ميزان فنيل آلانين در نمونه پلاسما با استفاده از روش HPLC
 • تعيين فعاليت آنزيم DHPR در نمونه DBS با استفاده از روش اسپكتروفتومتري 
 • تعيين فعاليت آنزيم بيوتينيداز در نمونه پلاسما با استفاده از روش اسپكتروفتومتري
 • تعيين عناصر كمياب در نمونه هاي بيولوژيك به وسيله اتميك ابسورشن
 • آزمايش بيوشيميايي آب
 • شمارش ذرات بتا با استفاده از بتا كانتر
 • شمارش ذرات گاما با استفاده از گاما كانتر
 • آناليز داده هاي چند متغيره ي متابولوميكس 

          توليدات تخصصي

 • Radio Iodionation مواد
 • توليد آنتي بادي ضد خون كامل انسان براي تشخيص هويت
 • ساخت لكه هاي خوني (DBS)استاندارد و كنترل كيفي خارجي فنيل آلانين جهت استفاده در غربالگري و تشخيص فنيل كتونوري
 • FPLC
 • الايزا
 •  اندازه گيري هاي الكترو شيميايي توسط دستگاه Potentiostat/Galvanostat
 • توليد آنزيم فنيل آلانين دهيدروژناز نوتركيب
 • توليد آنزيم لوسين دهيدروژناز نوتركيب
 • سونيكاتور
 • توليد آنزيم ها و پروتئين هاي نوتركيب
 • مطالعات Insilicoآنزيمها