همکاران آزمایشگاه Sequencing

 

  1. آقای چیانی: سوپر وایزرآزمایشگاه
  2. خانم نیکنام: کارشناس آزمایشگاه