اعضاء کمیته مديريت تضمين كيفيت

 

اعضای کمیته مدیریت تضمین کیفیت

تاریخ به روز رسانی1395/6/7   

مدیرخدمات تخصصی سلامت و رئیس کمیته 

دکتر شهره خاتمی

 نماینده مدیریت  

 

 دبیر کمیته و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی انستیتو پاستور ایران

 دکتر صغری روحی دهنبه 

عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

دکتربهزاد اسفندیاری  

  عضو کمیته مدیریت تضمین کیفیت  

دکتر فیروزه فرح تاج

مسئول دبیرخانه کمیته مدیریت تضمین کیفیت

مهناز رمضانی

مسئول دبیرخانه کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

 

مسئول دبیرخانه کمیته مدیریت تضمین کیفیت

 سولماز کاتورانی

کارشناس مالی مینا شیرین 
مسئول سایت خدمات تخصصی سلامت مهناز تیموری