اعضاء کمیته مديريت تضمين كيفيت

 

اعضای کمیته مدیریت تضمین کیفیت

تاریخ به روز رسانی1397/12/7   

 

مدیرخدمات تخصصی سلامت و رئیس کمیته 

دکتر مرتضی کریمی پور 

 

 دبیر کمیته و مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی انستیتو پاستور ایران

 

دکتر فیروزه فرح تاج 

عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت  دکتر بهزاد اسفندیاری

 

 عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

دکتر اسلامی فر

عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت  دکتر صالحی وزیری
عضو  کمیته مدیریت تضمین کیفیت  دکتر روحانی

 

  عضو کمیته مدیریت تضمین کیفیت  

مهندس فرزاد

 

مسئول دبیرخانه کمیته مدیریت تضمین کیفیت

 

شهرزاد رهایی

 

مسئول دبیرخانه کمیته مدیریت تضمین کیفیت 

الناز آقا حسینی 

کارشناس مالی مینا شیرین 
مسئول سایت خدمات تخصصی سلامت مهناز تیموری