some Notes

 

تعیین توالی DNA
تعیین توالی بر روی محصول PCR، پلاسمید وکاسمید قابل انجام است. این کار توسط دستگاه Genetic Analyzer 3130 ساخت کمپانی ABI آمریکا با دقت بسیار بالا انجام می گیرد. برای تعیین توالی DNA لازم است نمونه های DNA به همراه پرایمرهای مربوطه ارسال شود.
قبل از ارسال نمونه، لطفاً به نکات زیر توجه نمائید:
1. نمونه بایستی روی ژل آگاروز ران شده و عکس ژل ارسال شود.
2. عکس ژل بایستی واضح و به گونه ای باشد که وجود باند اختصاصی، غیر اختصاصی و دایمر پرایمر نیز مشخص گردد.
3. نام و مقدار (میکرولیتر)DNA لود شده بر روی ژل بایستی بر روی عکس نیز درج شود.
4. نمونه ها (DNA و پرایمرها) بایستی در تیوب های 5/0 میلی لیتری ریخته شده و حاوی برچسب خواناباشند.(در صورتیکه بر چسب نمونه هاخوانا نباشدآزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.)
5. نمونه (ها) بایستی در ظرف و شرایط مناسب (دمای کمتراز 15 درجه) ارسال شوند.
6. لطفا درب تیوپ های حاوی نمونه راباپارافیلم نبندید.
7. چنانچه نمونه دارای باند غیر اختصاصی و دایمر پرایمر باشد بایستی خالص سازی گردد. این کار هم توسط شما و هم توسط این مرکز قابل انجام است. چنانچه این کار را خودتان انجام می دهید دقت داشته باشید که در مرحله نهایی بجای ایلوشن بافر از آب مقطر (ترجیحاً آب مقطر تزریقی) گرم (40 درجه و بمقدار 30 مایکرولیتر) استفاده نمائید.
8. مقدار مورد نیاز از هر نمونه به غلظت آن بستگی دارد ولی بطور متوسط از هر نمونه حداقل 10 مایکرولیتر ارسال شود. چنانچه نمونه نیاز به خالص سازی داشته باشد، حداقل بایستی 50 مایکرولیتر ارسال شود.
9. بهتر است غلظت پرایمرهای ارسالی 10 پیکومول باشد و حتماً غلظت و نام پرایمر بر روی لیبل ذکر گردد. مقدار مورد نیاز از هر پرایمر 10 پیکومولی، حداقل10 مایکرو لیتر باشد.
10.                   توجه داشته باشید که نمونه های ارسالی شما پس از انجام کار حداکثر بمدت یک ماه در این مرکز نگهداری می شود و سپس دور ریخته خواهد شد.
11.                   زمان پاسخدهی به تعداد نمونه و حجم کار بستگی دارد. شما می توانید قبل از ارسال زمان جوابدهی را سوال فرمائید.
12.                   فرم سفارشتعیین توالی(Sequencing Order Form) به دقت پر گردیده و همراه نمونه ها ارسال شود.
 
جهت اطلاعات بیشتر با این آدرس مکاتبه کنید: Pasteurseq@yahoo.com
یا با داخلی 2188 تماس حاصل نمائید.
تعیین توالی DNA
تعیین توالی بر روی محصول PCR، پلاسمید وکاسمید قابل انجام است. این کار توسط دستگاه Genetic Analyzer 3130 ساخت کمپانی ABI آمریکا با دقت بسیار بالا انجام می گیرد. برای تعیین توالی DNA لازم است نمونه های DNA به همراه پرایمرهای مربوطه ارسال شود.
قبل از ارسال نمونه، لطفاً به نکات زیر توجه نمائید:
1. نمونه بایستی روی ژل آگاروز ران شده و عکس ژل ارسال شود.
2. عکس ژل بایستی واضح و به گونه ای باشد که وجود باند اختصاصی، غیر اختصاصی و دایمر پرایمر نیز مشخص گردد.
3. نام و مقدار (میکرولیتر)DNA لود شده بر روی ژل بایستی بر روی عکس نیز درج شود.
4. نمونه ها (DNA و پرایمرها) بایستی در تیوب های 5/0 میلی لیتری ریخته شده و حاوی برچسب خواناباشند.(در صورتیکه بر چسب نمونه هاخوانا نباشدآزمایشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.)
5. نمونه (ها) بایستی در ظرف و شرایط مناسب (دمای کمتراز 15 درجه) ارسال شوند.
6. لطفا درب تیوپ های حاوی نمونه راباپارافیلم نبندید.
7. چنانچه نمونه دارای باند غیر اختصاصی و دایمر پرایمر باشد بایستی خالص سازی گردد. این کار هم توسط شما و هم توسط این مرکز قابل انجام است. چنانچه این کار را خودتان انجام می دهید دقت داشته باشید که در مرحله نهایی بجای ایلوشن بافر از آب مقطر (ترجیحاً آب مقطر تزریقی) گرم (40 درجه و بمقدار 30 مایکرولیتر) استفاده نمائید.
8. مقدار مورد نیاز از هر نمونه به غلظت آن بستگی دارد ولی بطور متوسط از هر نمونه حداقل 10 مایکرولیتر ارسال شود. چنانچه نمونه نیاز به خالص سازی داشته باشد، حداقل بایستی 50 مایکرولیتر ارسال شود.
9. بهتر است غلظت پرایمرهای ارسالی 10 پیکومول باشد و حتماً غلظت و نام پرایمر بر روی لیبل ذکر گردد. مقدار مورد نیاز از هر پرایمر 10 پیکومولی، حداقل10 مایکرو لیتر باشد.
10.                   توجه داشته باشید که نمونه های ارسالی شما پس از انجام کار حداکثر بمدت یک ماه در این مرکز نگهداری می شود و سپس دور ریخته خواهد شد.
11.                   زمان پاسخدهی به تعداد نمونه و حجم کار بستگی دارد. شما می توانید قبل از ارسال زمان جوابدهی را سوال فرمائید.
12.                   فرم سفارشتعیین توالی(Sequencing Order Form) به دقت پر گردیده و همراه نمونه ها ارسال شود.
 
جهت اطلاعات بیشتر با این آدرس مکاتبه کنید: Pasteurseq@yahoo.com
یا با داخلی 2188 تماس حاصل نمائید.