پرسنل پژوهشکده

 

 ردیف  نام ونام خانوادگی  جایگاه سازمانی  مدرک تحصیلی  
 1 دکتر محسن آسوری

 سرپرست پژوهشکده

 

 

دکتری پزشکی

cv

 

 
 2 سید پیمان ضیاءپور  کارشناس ارشد  

 فوق لیسانس انگل شناسی

دانشجویP.h.D

cv

  
 3 علی اصغر احمدی  هیات علمی

 فوق لیسانس بیوشیمی 

cv

 

 
 4 فضل ا.. نظری  کارشناس ارشد

 کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی
cv

 

 
5 صادق فتاحی کارشناس ارشد

 کارشناس ارشد بیوشیمی

cv

 

6 ابوالفضل الیاسی ایرایی کارشناس

کارشناس مرکز رشد

cv

7 مرتضی غلامی کارشناس ارشد

  کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری

cv

 
 8 فریدون ایمانی  کارشناس

 لیسانس میکروب شناسی

cv

 
9 محمد شادی فر  کارشناس

 لیسانس میکروب شناسی

cv

 
 10 رمضان بهزادی  کارشناس

 لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 cv

 
11 سعید کاوسیان کارشناس

 لیسانس زیست شناسی عمومی

  cv

 
12 سارا قبادی راد  کارشناس

 لیسانس میکروب شناسی

cv

 
13 صادق خیری کارشناس

  لیسانس زیست شناسی عمومی

cv

 
14 یحیی بابکی  کارشناس

 لیسانس جغرافیای طبیعی

cv

15 جواد داودی کارشناس

 لیسانس صنایع غذایی

cv

 
 16 محمد رضا ممتاز کارشناس

 لیسانس رشته تکنولوژی طیور

cv

 
 17 مریم لطفی کارشناس

 

لیسانس صنایع غذایی

 cv

 
 18 گالیا امیر بزرگی کارشناس

  لیسانس صنایع غذایی

cv

 
 19 عفت حیاتی  کارشناس

  فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی پزشکی

cv

 
20 زهرا بیشه کلایی کارشناسی  لیسانس حسابداری
21 محمود راعی کاردان  فوق دیپلم حسابداری
22 بتول امینی نوایی دیپلم  IT دانشجوی کاردانی  
23 مرضیه رضایی دیپلم      
24 فرح نبویان  دیپلم     
25 قدرت ا.. کیانی مهر  دیپلم     
 26 فرید مقصودی دیپلم     
 27 مهدی شفیقی ملکشاه       
 28 علی سلطانپرست      
 29 رجبعلی رنجبر      
 30 رحمان طاهری      
 31 غلامرضا نوروزی