جدول هزینه ها

 

نوع خدمات نوع تعرفه قیمت

بررسي ميكروسكوپي مستقيم و كشت

   
   

PCR

   

آنتي مايكوگرام

   

تعرفه بيمه منحصرا شامل بيمه هاي ارتش، خدمات درماني و تامين اجتمايي مي باشد.