مدیریت امورمالی

 

اطلاعیه

 

 


کلیه وجوه واریزی بابت دریافت خدمات، محصولات ، امور پژوهشی و آموزشی

فقط به شماره حساب  2173449002004   ( شبا IR690 1700 0000 2173449002004 )

نزد بانک ملی شعبه پاستور بنام درآمد اختصاصی انستیتو پاستور ایران واریزو طی 10 روز کاری از تاریخ واریز ، به واحد درآمد تحویل نمایید.
 

 

 

ضمنأ جهت دریافت شماره شناسه پرداخت به واحد درآمد مراجعه شود.