.

ما بر این اعتقادیم که نوآوری های حاصل از تحقیقات دانشگاهی می توانند دنیای متفاوت و مثبت تری را ایجاد کنند. هدف ما در اداره توسعه فناوری کمک به محققان برای انتقال ایده هایشان به یک خروجی محسوس برای دنیای بهتر است.