نمایشگاههای کتاب در کتابخانه انستیتو پاستور

 
برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه انستیتو پاستور ایران ( 20 تا 27 خرداد ماه 98)

    

 

برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه انستیتو پاستور ایران ( اول تا 3 مرداد ماه 97)

 برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه انستیتو پاستور ایران (26 تا 28 اردیبهشت ماه 96)

 برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه انستیتو پاستور ایران  (30 و 31 فروردین 95)

برگزاری نمایشگاه کتاب در داخل کتابخانه انستیتو پاستور ایران (11 الی 13  اسفند ماه 93)