کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملها، بخشنامه ها و قوانین

 

اهم وظائف

نظارت و بازرسی بر نحوه طراحی، تهيه، اجراء و در دسترس بودن بانک قوانين ، مقررات، تصويبنامه ها ، بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب دولت، وزارت بهداشت ، هیات امنا و هیات رئیسه  انستیتو و دیگر مراجع مرتبط با فعالیت ها و فرایند های  موسسه و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه  قابل بهره برداری کلیه کارکنان و مراجعین و مشتریان انستیتو پاستور ایران انجام ممیزی ها و بازرسی های دوره ای و موردی در اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین موضوعه برای فعالیت ها وفرایندهای واحد های مختلف انستیتو شناسائی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت های فرایند ها و مکانیسم های اجرای اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ها و قوانین تهیه گزارشات آماری و تحلیلی و ارائه راهکارها ی اصلاحی  برای بهبود اجرای فرایندهای قانونی در امور اداری، مالی، آزمایشگاهی و تولید طراحی برنامه های ارتقاء فرهنگ قانونمداری و کاهش قانون گریزی و قانون شکنی.

  

اعضای کمیته

الف: گروه تنظیم واجرای مقررات:

سرپرست مدیریت پژوهش

سرپرست مدیریت خدمات تخصصی سلامت

سرپرست مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

 مدیر حراست

ب: گروه نظارت و بازرسی:

مدیر اداره بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و رئیس کارگروه

دبیر کارگروه

رئیس بخش تضمین کیفیت مجتمع کرج

کارشناس خبره