کمیته مدیریت عملکرد

 

این کمیته برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری ( موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل می گردد 

 

اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد

 • راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه
 • تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت)
 • مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا
 • تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه
 • تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر، بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم
 • تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق ، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا

اعضای کمیته

 • رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و یا معاون توسعه مدیریت دستگاه- رییس
 • مدیر واحد مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر
 • معاونین و مدیران تخصصی دستگاه حسب مورد
 • یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورا
 • حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رییس شورا 
 •