دکتر آمیتیس رمضانی (استاد)


• چاپ جديد راهنمای درمان انتي بيوتيكي و واکسیناسیون. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1391-1395
• چاپ جديد راهنمای درمان انتي بيوتيكي و واکسیناسیون. نشر پوشه، 1390
• اطلاعات پزشکی توریسم.پژواک قلم و .BUMS (in English) تهران 1389
• راهنمای جامع پزشکی در مسافرت های بین المللی برای مسافران و پزشکان.جمعیت هلال احمر-کاربردی هلال ایران، تهران 1389
• چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1388
• ریسک فاکتورهای بروسلوز انسانی.(به زبان انگلیسی و المانی) ناشر VDM Verlag. 1388
• چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1388
• چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1387
• چاپ جديد راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1386
• چاپ جديدراهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر انجمن بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1385
• تاليف راهنماي درمان انتي بيوتيكي. ناشر مجله بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1384
• تاليف گايدلاين آنتي بيوتيك ها. ناشر مجله بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، 1383
• تاليف درسنامه بيماريهاي عفوني.انتشارات پورسينا، 1381
• تاليف درسنامه سل. انتشارات پورسينا، 1381
• ترجمه بخش بيماري هاي عفوني نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش نوزادان نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش ايمونولوژي نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش الرژي نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش ريه نلسون 2000 انتشارات تيمورزاده
• تاليف درسنامه بهداشت و اپيدميولوژي 2000 انتشارات ارجمند
• ترجمه بخش بيماري هاي عفوني نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش نوزادان نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش ريه نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش الرژي نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش ايمونولوژي نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده
• ترجمه بخش روماتولوژي نلسون 2004 انتشارات تيمورزاده

 

دکتر محمدرضا آقاصادقی (استاد)


• راهنمای جامع و کاربری هپاتیت C
• هپاتیت های ویروسی
• راهنمای انجام مطالعات دیده وری هپاتیت های B و C در زندان های ایران

 


دکتر اعظم بوالحسنی (دانشیار)


- S. Zahra Bathaie, Azam Bolhassani, Fuyuhiko Tamanoi. Anticancer Effect and Molecular Targets of Saffron Carotenoids. The Enzymes 2014
- Bolhassani A. Which Vaccination Strategies and Immune Responses are More Effective Against HIV Infections. Molecular Retrovirology 2016
- Bolhassani A., Rafati S. Non-viral Delivery Systems in Gene Therapy and Vaccine Development. Gene Therapy 2011
- Bolhassani A., Saleh T. Challenges in Advancing the Field of Cancer Gene Therapy: An overview of the multi-functional nanocarriers. 2012
- Bolhassani A., Khavari A., Orafa Z. Electroporation – Advantages and Drawbacks for Delivery of Drug, Gene and Vaccine. 2014

 

دکتر کاظم باعثی(استادیار)


Frontiers in HIV Research, 2016, Vol. 2,. E-book Bentham Science publishers

 

جمعی از نویسندگان


دکتر اصغر عبدلی(استادیار)
1.ویروس شناسی ملکولی انتشارات ارجمند
2. System Biology of HIV virus (Written in English)
3. ویروس شناسی عملی انتشارات دانشگاه آزاد