اعضای هیئت علمی :

 

آقای دکتر محمد مهدی اصلانی      (سرپرست بخش، عضو هیئت علمی) 

 

خانم دکتر فرشته شاهچراغی      ( عضو هیئت علمی ) 

 

آقای دکتر محمد رضا پورشفیع        ( عضو هیئت علمی ) 

 

آقای دکتر سید فضل ا... موسوی    (عضو هیئت علمی )  

 

آقای دکتر فرزاد بادمستی               (عضو هیئت علمی)

 

آقای دکتر مهدی روحانی                  (عضو هیئت علمی)

 

همکاران رسمی و پیمانی:

 

       خانم  مروارید شفیعی                 دکتری میکروبیولوژی

 

        خانم معصومه نخست لطفی         کارشناس ارشد

 

        آقای حسن شفیعی                   کارشناس

 

        خانم معصومه پرزده                    کارشناس ارشد

 

       خانم منيژه صداقت                    كارشناس ارشد 

 

         آقای علیرضا جنانی                   دکتری حرفه ای دامپزشکی

 

همکاران قراردادی:

 

       خانم وجیهه سادات نیک بین         کارشناس ارشد

 

      خانم سارا عبداللهی                    کارشناس ارشد

 

                                       خانم لیلا قربانی

 

      آقای اصغر تیسوار                            دیپلم

 

       همکاران طرح نیروی انسانی:      

  

   سرباز امریه :

 

   همکاران قرارداد حجمی:

 

     آقای مهدی صداقت پور                               کارشناس