دکتر نويد دين پرست جديد: عضو هیات علمی رسمی -دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی مولکولی

تلفن/فکس :0098216648049   
پست الکترونیکی:navidmvrg@gmail.com   Navid@pasteur.ac.ir

 

 

دکتر صدیقه ذاکری : عضو هیات علمی رسمی - دکترای تخصصی ایمونو-مولکولارپارازیتولوژی

تلفن/فکس :0098216648049   
پست الکترونیکی: zakerimvrg@gmail.com  ,  zakeris@pasteur.ac.ir

 

 

 

دکتر اکرم ابوئی مهریزی: عضو هیأت‌علمی پیمانی- دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی

 پست الکترونیکی:  abouei@gmail.com  ،  abouei@pasteur.ac.ir 
 

 

 دکتر عباسعلی راز: دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

پست الکترونیکی: raz.biotech@gmail.com  ,   a_raz@pasteur.ac.ir

  

 

دکتر لیلا نورانی:دکترای تخصصی زیست شناسی, پارازیتولوژی مولکولی

پست الکترونیکی: Le.nourani90@gmail.com , L_nourani@pasteur.ac.ir