کارکنان بخش انگل شناسی

 

کارکنان هیات علمی
 

دکتر پرویز پرویزی
استاد و رئیس بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:parp@pasteur.ac.ir

سوابق کاری و علمی(فارسی)
سوابق کاری و علمی(انگلیسی)

 دکتر سعید رضا نداف - مدیر گروه تحقیقات انگل شناسی قارچ شناسی و ایمنولوژی
دانشیار بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:

سوابق کاری و علمی

 

 

 

 

دکتر محمد رضا رضوی
دانشیار بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:mrrazavi@pasteur.ac.ir

سوابق کاری و علمی

 

 

 

 

 

دکتر زرین تاج ولدخانی
استادیار بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:valad.zarrin@gmail.com

سوابق کاری و علمی

 

 

 

 

 

دکتر مجید گل کار
دانشیار بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:golkar@pasteur.ac.ir

سوابق کاری و علمی 

 

 

 

 

 

دکتر احمد رضا اسماعیلی رستاقی
استادیار بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:esma@pasteur.ac.ir

سوابق کاری و علمی(فارسی)

 

 

 

 

 

دکتر مهین فرهمند
استادیار بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:sana@pasteur.ac.ir

  سوابق کاری و علمی (فارسی)

 

 

دکتر ناصح ملکی راواسان
عضو هیئت علمی بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:naseh_maleki@pasteur.ac.ir

 سوابق کاری و علمی

 
 
   

دکتر محمود ناطقی رستمی
عضو هیئت علمی بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی: M_nateghi@Pasteur.ac.ir

 سوابق کاری و علمی

 


کارکنان غیر هیات علمی

 

 

 


فریده باقری
همطراز هیئت علمی بخش انگل شناسی 
پست الکترونیکی:

 سوابق کاری و علمی

 

 

 

 

 

  

زهره عقیقی
همطراز هیئت علمی بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:z_aghighi@yahoo.com

سوابق کاری و علمی

 
 

 


جلال بابایی
کارشناس ارشد بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:jalalbabaie@gmail.com

سوابق کاری و علمی

 
 

 نیره حسن
کارشناس بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی:

 
 

 

صباح نعیمی
کارشناس بخش انگل شناسی
پست الکترونیکی: sabahnaeimi@yahoo.com

 
 

 

 
 

رحمان رحمانی

سعید اسفندیاری