مهندس کامران محمودیان
سرپرست اداره نگهداشت تجهیزات و تأسیسات
 
 
 
مهندس فرهاد افضلی
سرپرست کارگاه تجهيزات
 
مهندس هدا رضایی
مسئول نت و برنامه ریزی   
 
 
مهندس حمیدرضا پورحامدی
کارشناس کارگاه تجهیزات
 
 
 
 
 
 
مهندس سعید عینی
سرپرست کارگاه برق
 
 
 
 
 
مهندس محمدامین نوروزی
کارشناس کارگاه برق
 
 
 
 
 
علی عباسی
 کارگاه برق
 
 
 
محسن عمیش زاده
 کارگاه لوله کشی
 
 
   
مهندس محسن حسین خانی
کارشناس کارگاه یخچال سازی
 
 
 
   مهندس هومن غیاثی
امور اداری و مکاتبات
 
 
 
 
 
 
امیر علیرضایی
کارگاه تأسیسات
 
رضا مسیب پور
 کارگاه تأسیسات
 
  
مهندس حمید نادری
سرپرست کارگاه تأسیسات
 
 
 
 
 
 
بهرام حقی
کارگاه تأسیسات
 
ناصر آقایی
کارگاه تأسیسات
 
 
شهریار حبشی
کارگاه تأسیسات
 
 
 بهزاد نقدی زاده
کارگاه ساختمان
 
  
 
فاطمه فیلی
 مخابرات
 
 
 
 
 
 
حسین نراقی سالم
کارگاه تأسیسات