آقای دکتر احسان مصطفوی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل  

آقای حسن سليماني کارشناس عالی روابط عمومی

آقای سید مرتضی میراحمدی کارشناس امور فرهنگی

آقای علیرضا پسیانی کارشناس سمعی و بصری

آقای امیر شهانی کارشناس اطلاع رسانی و نشریات

آقای احسان مشایخی کارشناس امور خبری و رسانه