رئیس اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
آناستاس ترهوهانسیانس

کارشناس هزینه یابی و تحلیل صورتهای مالی
فرخنده عندلیبی محمودآبادی

کارشناس پایش و تحلیل عملکرد
فرانک ببرزاده

کارشناس پایش و تحلیل عملکرد
حسام الدین فرخ شاد