آقای دکتر محمد سیاح

 

·         بررسی ارتباط ابتلا به توکسوپلاسما گوندی با اکتساب صرع: مطالعه ای دو جانبه در انسان و حیوان

·         بررسی تاثیر مونوفسفریل لیپید آ و پم تری سیس بر اکتساب صرع متعاقب ترومای مغزی در مدل صرعی کیندلینگ در موش صحرایی

·         مطالعه اثرمهاری دوکوزاهگزانوئیک اسید بر مقاومت به داروهای ضد صرع در مدل های تجربی صرع مقاوم به دارو

·         بررسی کارآیی لنتی وکتور سودوتایپ شده با گلیکوپروتئین سطحی ویروس هاری در کنترل صرع مقاوم به دارو درمانی با کنترل اپتیکی مدارهای عصبی درگیر در موش صحرایی

·         بررسی اثر عفونت نهفته (مزمن)  ناشي از انگل توکسوپلاسما گوندی بر شکل پذیری سیناپسی در موشهای صحرایی

·         بررسی اثر گلیکوپروتئین ویروس هاری بر القای تغییرات الکتروفیزیولوژیک و انتقال سیناپسی گلوتاماترژیک و گابارژیک نورونهای ناحیه سوپرا اپتیک هیپوتالاموس موش صحرایی

·         بررسی اثر اندوتوکسین باکتریایی بر آستانه تشنج ناشي از پنتيلن تترازول متعاقب ضربه مغزی در موش سوری

·         بررسی اثر اندوتوکسین باکتریایی بر روند اکتساب صرع در مدل کیندلینگ در موش صحرایی

·         بررسی میزان بیان کانکسینهای 36 و 43 در مدل صرعی پیلوکارپین در موش صحرایی

·         بررسی اثر پيش درمانی با ليپوپلی ساکاريد برروند اکتساب صرع متعاقب القای ترومای مغزی در موش صحرایی

·         بررسی اثر تزریق مزمن داخل بطنی ليپوپلی ساکاريد بر میزان عامل نکروزکننده تومور- آلفا در هیپوکمپ موش صحرایی

·         بررسي اثر التهاب عصبي ناشي از تزريق اندوتوكسين باكتريايي به داخل آميگدال مغز موش صحرايي بر اكتساب صرع در مدل كيندلينگ الكتريكي

·         بررسی نقش کانکسینهای 30 و 32 در روند اکتساب صرع در مدل کیندلینگ

·         بررسی نقش کانکسینهای 30 و 32 در التهاب عصبی ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی

·         بررسی نقش الكتروفيزيولوژيك اتصالات شكافدار حاوي کانکسین 36 موجود در هيپوكمپ مغز موش صحرایی بر شدت حملات صرعي و روند اكتساب صرع در مدل کیندلینگ الکتریکی

·         بررسی میزان بیان ژن و پروتئین كانكسين هاي 30 و 32  در هیپو کمپ مغز موش  صحرايي متعاقب ایجاد التهاب عصبی توسط ليپوپلي ساكاريد  

·         بررسی اثر ضد تشنجی عصاره دانه گیاه Cicer arietinum در مدل هاي تشنجي پنتيلن تترازول و ماگزيمال الكتروشوك در موش سوری

·         بررسی اثر تزریق مزمن داخل بطنی ليپوپلی ساکاريد بر میزان اینترلوکین 1 بتا در هیپوکمپ موش صحرایی

·         بررسی نقش کانکسینهای 30 و 32 در روند اکتساب صرع در مدل کیندلینگ

·         بررسي اثرات ضد تشنجی عصاره چند گونه  گیاهی در مدل هاي تشنجي پنتيلن تترازول و ماگزيمال الكتروشوك در موش سوری

·         بررسی میزان بیان ژن و پروتئین كانكسين هاي 36 و 43  در هیپو کمپ مغز موش  صحرايي متعاقب ایجاد التهاب عصبی توسط ليپوپلي ساكاريد  

 

خانم دکتر مونا سلیمی

 

·         ارزیابی پروفایل پروتئوم سلول های تک هسته ای جدا شده از خون بیماران سرطان پستان پس از هم کشتی با سلول های MDA-MB-231 به منظور یافتن مارکرهای دخیل در تهاجم سلول های سرطانی

·         بررسی اثر ضد سرطانی ترکیب (Phenylthio)benzohydrazide –N'-((5-nitrothiophen-2-YL)methylene)- در مدل تومور سرطان سینه

·         بررسی فیتو شیمیایی و حفاظت قلبی عصاره و فراکسیون پلی فنلی ریشه گیاه potentilla reptans در مدل ایسکمی رپرفیوژن در قلب ایزوله رت

·         بررسی اثر کارواکرول و تیمول بر بیان و فعالیت پروتئین کیناز C و سمیت سلولی ایجاد شده با آمیلوئید بتا در دو مدل invivo , invitro

·         تولید و توصیف ویژگی وزیکول های تغییر یافته ی حاصل از غشای خارجی باکتری اشریشیا کلای با هدف ایجاد یک سیستم دارورسانی با منشا زیستی

·         ارزیابی فراسودمندی کنسرو تن ماهی حاوی پربیوتیک لوان در شرایط درون تنی

·         بررسی اثر ضد سرطانی مشتق هیدرازیدی در مدل موشی سرطان سینه

·         بررسی سمیت سلولی دو مشتق جدید تری آریل اکسادیازول در رده سلولی میوبلاست قلبی رت

·         بررسی فعالیت ضد میکروبی آلوئه ورا علیه اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه (عوامل عفونت های ادراری)

·         بررسی اثرات دو مشتق جدید هیدرازون بر سلول های سرطانی پستان، کولون و کبد

·         استخراج ، جداسازی و تعیین هویت فنولیک  گلیکولیپید از مایکو باکتریوم بویس (BCG)

·         بررسی اثر سلکوکسیب به عنوان مهار کننده  COX-2 در پروفایل پروتئینی در سلولهای ماکروفاژی تحریک شده با LPS

·         تعیین مقدار بیان پروتئین COX-2 در سلول های سرطانی دهان بعد از مصرف نیکوتین و سلکوکسیب

·         بررسی اثرات ضد سرطانی گیاه گردو در چند رده سلولی

·         جداسازی ، تخلیص و تعیین هویت مواد شیمیایی با اثرات ضد سرطان از برگ گیاه گردو

·         سنتز و بررسی اثرات تعامل با DNAدر مشتقات کمپلکس  فلزی پیروکسیکام

·         تععین مقدار ERK و PERK  در سلولهای دهان پس از مصرف نیکوتین وسلکوکسیب

·         بررسی اثرات تعامل با DNA  سمیت سلولی و توقف چرخه سلولی تعدادی از کمپلکس های مس به عنوان ترکیبات ضد سرطان

·         بررسی اثرات آپوپتوتیک مشتقات مهار کننده COX-2 در لوکمیا

·         بررسی مسیر بالا دست آپوپتوز در سلولهای لوکمیا و درمان شده با مهار کننده COX-2

·         فعالیت ضد سرطانی عصاره های مختلف گیاه  F.gummesa درچند  رده سلولهای سرطانی

·         بررسی اثرات ضد سرطانی خیار دریایی  در رده سلولی  سرطان کلون و پستان

·         بررسی اثرات ضد سرطانی F.Vaillantii       در سلولهای سرطانی

·         بررسی اثرات ضد سرطانی دو مشتق اکسادیازول به عنوان مهارکننده  COX-2  در مدل موشی سرطان پستان

·         فرمولاسیون ژل عصاره تام  F.Vaillantii  و بررسی اثرات آن درر مدل موشی زخم

·         ارزیابی اثر سلولهای بنیادی مغز استخوان در القا EMT در سلولهای سرطان سینه با استفاده از متدهای سلولی-مولکولی ، پروتئومیکس و بیوانفورماتیک

·         نقش مهارکننده های COX-2 در القا  EMT  توسط سلولهای بنیادی مغز استخوان در سلولهای سرطان پستان

 

آقای دکتر حمید غلامی پور بدیع

 

·         بررسی اثر گلیکوپروتئین ویروس هاری بر القای تغییرات الکتروفیزویولوژیک و انتقال سیناپسی گلوتاماترژیک و گابارژیک نورونهای ناحیه سوپرا اپتیک هیپوتالاموس موش صحرایی

·         بررسی اثرات حفاظتی مشتق اندوتوکسین لیپوپلی ساکارید، مونوفسفوریل لیپید A، در مدل ایسکمی فتوترومبوتیک هیپوکمپ در رت

·         مطالعه نقش عملکرد پروکسیزومی بر فعالیت سلولهای گرانولی در شکنج دندانه¬ای و یادگیری و حافظه در رتهای نر نژاد ویستار

·         بررسی تاثیر افزایش بیان پروتئین کیناز اِم زِتا (PKMz) در هیپوکامپ بر بهبود عملکرد شناختی در یک مدل بیماری آلزایمر در موش صحرایی

·         بررسی اثر هورمون آنتی مولرین بر روند افزایش وزن و پیری در موشهای C57BL/6

·         مطالعه اثر احتمالی محافظت نورونی گیرنده میکروگلیایی TLR4 از طریق مسیر TRIF  به IFNβ  در یک مدل موشی بیماری آلزایمر

·         بررسی نقش گیرنده ی TLR2 میکروگلیایی در بیان سایتوکاین محافظتی IFNβ در مدل موشی بیماری آلزایمر

·         بررسی نقش تزریق بتا آمیلوئید به داخل قشر انتورینال در ایجاد استرس شبکه اندوپلاسمی در هیپوکمپ موش صحرایی

·         نقش تداخلی نوروهورمون و گیرنده GABA در تعامل دو ناحیه CA1 و PL در یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی نر بالغ