1- امكان سنجي با توجه به وجود توجيهات فني و اقتصادي و زيست محيطي و شرايط اجرايي پروژه هاي جديد و طرح هاي بازسازي و نوسازي را در داخل سايت انستيتو قابل دستيابي مي كند .
 
2- اجراي طرح ها و فضاي فيزيكي تحقيقاتي براي محققان و پژوهشگران در انستيتو كه انجام آن در خارج هزينه و ارزبري زيادي دارد كه در داخل موجب اشتغال، كسب وام، ارزهاي خارجي از مراكز زيربط مي گردد .
 
3- اجراي امكانات حفاظتي و ايمني جهت جلوگيري از خسارات احتمالي بروز حوادث در ساختمان هاي قديمي
 
4- افزايش توان ارائه خدمات به واحدهاي تحقيقاتي(تأسيسات مكانيكي و برقي و الكترونيكي و ابنيه و تجهيزات پزشكي)
 
5- بهره برداري بهينه و مناسب از كليه تأسيسات و تجهيزات بمنظور افزايش كارايي دستگاه ها و صرفه حويي و بهينه سازي مصرف سوخت
 
6- وجود يك شناسنامه معتبر قابل دسترسي، شامل لوازم جانبي، تاريخ خريد، سوابق خرابي، اطلاعات گارانتي و وارانتي
 
7- ايجاد برقراري شناسنامه تأسيسات و تجهيزات و ثبت اطلاعات، انتخاب و خريد مناسب كليه تأسيسات و تجهيزات
 
8 -تعميرات اتفاقي و اضطراري(دريافت اطلاعات خرابي،سيستم تأييد و هماهنگي، انجام تعميرات، ثبت قطعات مصرفي، ثبت اطلاعات تخصصي، ثبت علت خرابي و ...)
 
9-تعميرات پيشگيرانه (تعمير و يا نگهداري حفاظتي (كنترل، بازرسي، بازبيني دوره اي كمي و كيفي و بازبيني ايمني)