مدیر فناوری

دبیر شورای فناوری

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

   دکتر محمد عزیزی
   
مهندس میترا امین لو مهندس محمدرضا جبلی
دبیر کمیته مالکیت فکری
مشاوره و پیگیری ثبت اختراعات خارجی انستیتو
ارائه مشاوره و آموزش های مرتبط با مدیریت دارایی های فکری
احصاء توانمندی های نوآورانه و فناورانه انستیتو

تجاری سازی طرح های فناورانه

شناسايي و مذاکره با سرمايه گذاران داخلي و خارجي

   
   
 دکتر وحید مرندی  مهندس مریم عمو

بررسی، کارشناسی و ارزیابی موضوعات مدیریت فنّاوری

ارائه مشاوره در حوزه فنّاوری

پیگیری طرح های در حال اجرا و ارتباط با مجریان طرح
به روز رسانی سایت مدیریت فناوری
برگزاری جلسات شورای فناوری و تنظیم صورتجلسات
ایجاد ارتباط بین فناور و واحدهای تجاری سازی و ارتباط با صنعت
   
   
  دکتر زهرا محبتی مبارز
 

 

 کارشناس بررسی طرح های فناورانه

کارشناس امکان سنجی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های فناورانه