مدیر فناوری: دکتر محمد عزیزی

دبیر شورای فناوری

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران


مهندس میترا امین لو

مهندس محمدرضا جبلی

دبیر کمیته مالکیت فکری
مشاوره و پیگیری ثبت اختراعات خارجی انستیتو
ارائه مشاوره و آموزش های مرتبط با مدیریت دارایی های فکری
احصاء توانمندی های نوآورانه و فناورانه انستیتو

 

تجاری سازی طرح های فناورانه

شناسايي و مذاکره با سرمايه گذاران داخلي و خارجي

 

 دکتر وحید مرندی

 مهندس مریم عمو

بررسی، کارشناسی و ارزیابی موضوعات مدیریت فنّاوری

ارائه مشاوره در حوزه فنّاوری

 

پیگیری طرح های در حال اجرا و ارتباط با مجریان طرح
به روز رسانی سایت مدیریت فناوری
برگزاری جلسات شورای فناوری و تنظیم صورتجلسات
ایجاد ارتباط بین فناور و واحدهای تجاری سازی و ارتباط با صنعت

 

 

دکتر زهرا محبتی مبارز

 
 

 کارشناس بررسی طرح های فناورانه

کارشناس امکان سنجی و ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های فناورانه