دکتر محمد عزیزی
سوابق اجرایی

1398 تاکنون: مدیر فناوری انستیتو پاستور ایران

1397-1398 : مدیر امور پژوهش انستیتو پاستور ایران

1394- 1393: معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز

1389-1392: معاون تولید انستیتو پاستور ایران

1389-1392: رئیس مجتمع تولیدی- تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران- کرج

1387-1392: رئیس بخش توسعه فرآیند بیوتکنولوژی مجتمع تولیدی- تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران- کرج

1396- 1387: عضو هیات علمی قراردادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم داروئی

1388- 1372: محقق بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران

1385-1386: مدیر امور پژوهش انستیتو پاستور ایران

1380-1381: مدیر امور پژوهش انستیتو پاستور ایران